Tietosuojaseloste

 TIETOSUOJASELOSTE                              14.1.2023


Mainossepon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainosseppo
Yhteystiedot:
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
www.mainosseppo.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Seppo Laitila
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
p. 0400 954 747
seppo.laitila@mainosseppo.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteyshenkilö on sama kuin yhteyshenkilö (kts edellä)

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
-asiakassuhteen hoitaminen
-palveluista

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista/ palveluista (Mainossepon lähettämissä laskuissa)


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoittee seen
mainosseppo@netikka.fi tai Mainosseppo, Purokuja 5, 60100 Seinäjoki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suora markkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (kantelu), jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja osoitteessa tietosuoja.fi 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:           Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite:              PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde:       029 566 6700
Kirjaamo:                  029 566 6768

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (käyntikortista tai kysymällä)
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainossepon ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

8. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Mainossepossa ainoastaan yrittäjä itse eli Seppo Laitila. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä alihankinnan tai ulkoistamisen yhteydessä (kirjanpitoon ja kotisivujen julkaisujärjestelmän tarjoajalle).
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.